Header Ads Widget

Печат, което ви харесва

PrintWhatYouLike е безплатен онлайн редактор, който ви позволява да премахнете реклами, снимки на дадена уеб страница преди отпечатване.Можете също да промените размера на шрифта.Спестете пари и мислете за околната среда чрез намаляване на използването на хартия и мастило.Запазване на откъси от страници в един документ за печат.Направете страници по-разбираеми, като промените размера на шрифта и вида и премахнете фона.