Header Ads Widget

Изтъкване на съответния текст

Markkit е флуоресцентен маркер за нашите бележки, но в електронен формат, което позволява да подчертаете тези текстове, които намираме за интересни в интернет съдържанието.Просто трябва да добавите скриптовата отметка в лентата с връзки, достъп до уеб съдържание, като и скриптовата отметка за очертаване на съдържание да натиснете бутона Markkit и по този начин да добавите текст от страница и добавяте нов материал, който може да се подчертае в различните документи.
текст
С Markkit, ние подчерта различни текстове, и всеки от тях ще ни даде достъп до интернет страниците си, но подчертава, оригиналните текстове.