Header Ads Widget

Броя на потребители във Facebook

Placebook e сайт, който предоставя информация за броя на активните потребители на Facebook. Placebook представлява карта на потребителите.
Facebook
Има много статистическа информация за различните потребители по света.